این پست نیز در دسترس است: فارسی

ردیفنامنام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهرشته تحصیلیمحل خدمتتصویرتوضیحات
۱حمیدچراغی شمامیرئیس هیئت مدیرهپرستاریکارشناس پرستاری ، کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، عضو شورای مرکزی خانه پرستار،دارای ۱۵ سال سابقه کار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی
۲فاطمهفریدیان آرانینائب رئیسپرستاریکارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ، عضو شورای مرکزی خانه پرستار، دارای ۱۶ سال سابقه کار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی، بیش از ۵ سال سابقه مربی بالینی
۳یحییعبداللهیدبیر هیئت مدیرهپرستاریکارشناس پرستاری ، دارای ۱۷ سال سابقه کار در بیمارستان های دولتی و خصوصی و اورژانس تهران
۴اصغردالوندیمسول کمیسیون آموزش و پژوهشپرستاریدکترای تخصصی سلامت سالمندی از دپارتمان علوم مراقبتی دانشگاه کارولیسکای سوئد، مدیر گروه و عضو هیأت علمی دپارتمان پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیش از بیست سال یابقه دانشگاهی، بیش از دوازده سال پرستار بالینی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی، سابقه مدیر کل در حوزه دانشگاهی و رئیس شورای اسلامی در بیمارستان خصوصی، نویسنده دهها مقاله علمی- پژوهشی داخل و خارج از کشور، مدیر عامل شرکت های تعاونی و دانش بنیان، مدیر مسؤل مجله علمی پزوهش علوم پرستاری مغز و اعصاب، مؤسس و مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات سکته مغزی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۵تهمینهصالحیمسئول کمیسیون پایش و ارزشیابی و بهبود کیفیتپرستاریکارشناس ارشد مدیریت پرستاری، دکتری پرستاری و استادیار گروه مدیریت و پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران ،۱۴ سال سابقه کار بالینی در بیمارستان امام خمینی
۶ابوالفضلقاسمی زرنوشه
مسئول کمیسیون قوانین و امور حقوقی
پرستاریکارشناس پرستاری، دارای ۲۰ سال سابقه فعالیت در بیمارستان امام خمینی و خصوصی و اورژانس ۱۱۵
۷مهنازپدراممسئول کمیسیون فرهنگی،رفاهی و اجتماعیهوشبریفوق دیپلم بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دارای ۱۵ سال سابقه فعالیت در بیمارستانهای دولتی و خصوصی
۸عباسکشفیمعاون اجراییبهیاریمدیر آموزش نظام پرستاری کشور،بهیار تامین اجتماعی و خصوصی ، کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه تهران،دارای ۲۴ سال سابقه کار بالینی و اجرایی
۹ابراهیمگل محمدیبهیاریبهیار، دارای ۲۴ سال سابقه فعالیت در دانشگاه علوم پزشکی شاهد
چهارمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
دکمه بازگشت به بالا