این پست نیز در دسترس است: فارسی

ردنام نام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهرشته تحصیلیمحل خدمتتصویرکارنما
۱امینکوهساریانرئیس هیئت مدیرهارشد پرستاریبیمارستان بقیه اللهمدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
عضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و نائب رئیس
۲طاهرهنصرآبادینائب رئیس هیئت مدیرهphd پرستاریدانشگاه آزادرئیس دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد
عضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

عضو هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد
۳علیعباسی بگلومعاون اجرائیهوشبریاورژانس تهران*کاردان هوشبری
*کارشناس مدیریت حرفه ای امداد در سوانح طبیعی
*۱۷ سال سابقه کار بالینی در اورژانس تهران و بیمارستان گلستان نداجا
*۱۰ سال سابقه مدیریت فضای مجازی
طراحی و تولید محتوای سایتهای نظام پرستاری تهران،نظام پرستاری اسلامشهر، انجمن فوریتهای پزشکی ایران،حیان نیوز و ….
*تحلیلگر مسائل حوزه سلامت
*نائب رئیس انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۹-۱۴۰۱
*معاون اجرائی نظام پرستاری تهران ۱۴۰۰-۱۴۰۲
*معاون اجرایی نظام پرستاری اسلامشهر ۱۳۹۹-۱۴۰۲
* پرستار نمونه کشوری سال ۱۳۹۹
*عضو هیئت مدیره انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۴۰۱
*مدیر روابط عمومی انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۴۰۱
*عضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران ۱۳۹۸-۱۴۰۲
*مسئول روابط عمومی نظام پرستاری تهران ۱۳۹۸-۱۴۰۲
*عضو هیئت نظارت مجمع صنفی نشریات دانشجویی کشور سال ۱۳۸۳-۱۳۸۷
*مسئول بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۸۲-۱۳۸۴


۴فرشیدالازمنیعضو هیئت مدیرهphd پرستاریعلوم پزشکی ارتشدکترای تخصصی آموزش پرستاری Ph.D

عضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و معاون اجرائی
۵مهدیپازوکیدبیر هیئت مدیرهکارشناس پرستاریبیمارستان حضرت رسولعضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و دبیر هیئت مدیره

پرستار بیمارستان حضرت رسول
۶سعیدحسین اوغلیمسئول آموزشphd پرستاریبیمارستان خاتم الانبیاعضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

پرستار بیمارستان خاتم الانبیا

۷آرمینزارعیانعضو هیئت مدیرهphd پرستاریعلوم پزشکی ارتش

عضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
رئیس دانشکده پرستاری ارتش ج.ا.ا (آجا) . از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۶
۸مهدیدرویشیامور حقوقیبهیاریبیمارستان گلستان نداجاعضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

بهیار بیمارستان گلستان نداجا
۹زینب خاتونزمانیمسئول فرهنگیبهیاریبیمارستان کودکان مفیدعضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
بهیارنمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۱
بهیار نمونه کشوری در سال ۹۰
بهیار نمونه بیمارستان کودکان مفید در چند مرحله
۲۶ سال سابقه کار بالینی
پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

دکمه بازگشت به بالا