این پست نیز در دسترس است: فارسی

وظایف کمیسیون فرهنگی ، رفاهی و اجتماعی:

١- کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی، صنفی و رفاهی

۲- آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف و نوع خدمات پرستاران

٣- تلاش در جهت اجرای موازین و ارزشهای اسلامی در بخش پرستاری

۴- همکاری در تدوین مقررات برای تامین و حفظ حقوق حرفه ای، حفظ و ارتقاء شئون اجتماعی پرستاران

این کمیسیون شامل واحدهای زیر می باشد.

واحد عضویت

واحد مسابقات فرهنگی و اجتماعی

واحد اردویی

واحد رفاهی

واحد تربیت بدنی

واحد مراسمات

دکمه بازگشت به بالا