این پست نیز در دسترس است: فارسی

ردیفنامنام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهرشته تحصیلیمحل خدمتتصویرتوضیحات
۱محمدعلیخوشنویسرئیس هیئت مدیرهپرستاری
۲محمدشریفی مقدمپرستاری
۳همایونراحمیپرستاری
۴صدیقهسالمیپرستاری
۵محرریپرستاری
۶مجیدفرقانیپرستاری
۷بهروزآل داوداتاق عمل
۸نظرخانیبهیار
۹سیدمجتبیموسویبهیار
اولین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

دکمه بازگشت به بالا