این پست نیز در دسترس است: فارسی

استانداردهای پرستاری در سامانه سازمان استاندارد ثبت شده است

ردیف

شماره استاندارد ملی

عنوان استاندارد

۱

۱۵۰۰۱

مداخلات پرستاری – پذیرش بیمار – مددجو – در بخش های عمومی – ایین کار

۲

۱۵۰۰۳

مداخلات پرستاری – شستشوی معده – آیین کار

۳

۱۵۰۰۴

مداخلات پرستاری – کوتاه کردن درن پنروز– آیین کار

۴

۱۵۰۰۵

مداخلات پرستاری – اصولی کلی اموزش به مددجو – بیمار – آیین کار

۵

۱۵۰۰۶

مداخلات پرستاری – وارد کردن لوله مقعدی – آیین کار

۶

۱۵۰۰۷

مداخلات پرستاری – اندازه گیری قد و وزن – آیین کار

۷

۱۵۰۰۸

مداخلات پرستاری – اندازه گیری فشار خون – آیین کار

۸

۱۵۰۰۹

مداخلات پرستاری – شستن دستها –  آیین کار

۹

۱۵۰۱۰

مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به بیمار / مددجو-  قراردادن بیمار/ مددجو در نشسته یا نیمه نشسته – آبین کار

۱۰

۱۵۰۱۱

مداخلات پرستاری – تعویض پانسمان بیمار – آیین کار

۱۱

۱۵۰۱۲

مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به بیمار – مددجو- قراردادن در وضعیت به پهلو خوابیده –  آیین کار

۱۲

۱۵۰۱۳

مداخلات پرستاری – پوشیدن و خارج کردن گان –  آیین کار

۱۳

۱۵۰۱۴

مداخلات پرستاری – پوشیدن و خارج کردن دستکش های یکبار مصرف – آیین کار

۱۴

۱۵۰۱۵

مداخلات پرستاری – پوشیدن و خارج کردن دستکش استریل –  آیین کار

۱۵

۱۵۰۱۷

مداخلات پرستاری – گشودن بسته های استریل– آیین کار

۱۶

۱۵۰۱۹

مداخلات پرستاری – اندازه گیری درجه حرارت بدن از راه دهان -آیین کار

۱۷

۱۵۰۲۰

مداخلات پرستاری – اندازه گیری درجه حرارت بدن از راه مقعد –  آیین کار

۱۸

۱۵۰۲۱

مداخلات پرستاری – اندازه گیری درجه حرارت بدن از راه زیر بغل – آیین کار

۱۹

۱۵۰۲۲

مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به بیمار – مددجو- وضعیت خوابیده به پشت – آبین کار

۲۰

۱۵۰۲۳

مداخلات پرستاری – تجهیزات اندازه گیری درجه حرارت بدن – آیین کار

۲۱

۱۵۰۲۴

مداخلات پرستاری – استفاده از محدود کننده های عضوی –  آیین کار

۲۲

۱۵۰۲۵

مداخلات پرستاری – استفاده از جلیقه محدود کننده –  آیین کار

۲۳

۱۵۰۲۶

مداخلات پرستاری – استفاده از دستکش محدود – آیین کار

۲۴

۱۵۰۲۷

مداخلات پرستاری – استفاده از کمربندهای محدود کننده – آیین کار

۲۵

۱۵۰۲۸

مداخلات پرستاری – بررسی تنفس _آیین کار

۲۶

۱۵۰۲۹

مداخلات پرستاری – احیای قلبی – ریوی پایه در بزرگسالان – (CPR) – آیین کار

۲۷

۱۵۰۳۰

مداخلات پرستاری – انتقال مددجو / بیمار – آیین کار

۲۸

۱۵۰۳۱

مداخلات پرستاری – پذیرش مددجو / بیمار در بخش اورژانس – آیین کار

۲۹

۱۵۰۳۲

مداخلات پرستاری – ارزیابی نبض رادیال –  آیین کار

۳۰

۱۵۰۳۳

مداخلات پرستاری – ارزیابی نبض اپیکال – آبین کار

۳۱

۱۵۰۳۴

مداخلات پرستاری – پایش نبض با موج اولتراسوند  –  آیین کار

۳۲

۱۵۰۳۵

مداخلات پرستاری – ارزیابی نبض اپیکال- رادیال –  آیین کار

۳۳

۱۵۰۳۶

مداخلات پرستاری – استفاده از جوراب های ضد آمبولی – آیین کار

۳۴

۱۵۰۳۷

مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به بیمار – مددجو – وضعیت سجده –  آیین کار

۳۵

۱۵۰۳۸

مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به بیمار – مددجو- وضعیت لیتوتومی –  آیین کار

۳۶

۱۵۰۳۹

مداخلات پرستاری – مراقبت از پرینه –  آیین کار

۳۷

۱۵۰۴۰

مداخلات پرستاری – مراقبت از دهان –  آیین کار

۳۸

۱۵۰۴۱

مداخلات پرستاری – مراقبت از جسد – آیین کار

۳۹

۱۵۰۴۲

مداخلات پرستاری – گزارش نویسی – آبین کار

۴۰

۱۵۰۴۳

مداخلات پرستاری – کمک به مددجو – بیمار در راه رفتن – آیین کار

۴۱

۱۵۰۴۴

مداخلات پرستاری – استفاده از بالش دور کننده – آیین کار

۴۲

۱۵۰۴۵

مداخلات پرستاری – کمک به مددجو – بیمار هنگام راه رفتن با عصای زیربغل – آیین کار

۴۳

۱۵۰۴۶

مداخلات پرستاری – کمک در راه رفتن به مددجو – بیمار با عصا – آیین کار

۴۴

۱۵۰۴۷

مداخلات پرستاری – خارج کردن مدفوع سفت با انگشت –  آیین کار

۴۵

۱۵۰۴۸

مداخلات پرستاری – کمک به مددجو – بیمار در پوشیدن کفش های محافظ –  آیین کار

۴۶

۱۵۰۴۹

مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به مددجو – بیمار – وضعیت بهبودی – آیین کار

۴۷

۱۵۰۵۰

مداخلات پرستاری – وضعیت دادن به مددجو – بیمار – وضعیت یک طرفه – نیمه به روی شکم – ایین کار

۴۸

۱۵۰۵۱

مداخلات پرستاری – وضعیت داده به مددجو – بیمار – وضعیت یک طرفه – نیمه به روی شکم – آیین کار

۴۹

۱۵۰۵۲

مداخلات پرستاری – انجام انمای تمیز کننده – آیین کار

۵۰

۱۵۰۵۳

مداخلات پرستاری – پایش جذب و دفع – آیین کار

۵۱

۱۵۰۵۴

مداخلات پرستاری – گذاردن شیاف مقعدی – آیین کار

۵۲

۱۵۰۵۵

مداخلات پرستاری – کمک به بیمار – مددجو جهت انجام فرایض دینی -آیین کار

۵۳

۱۵۰۵۶

مداخلات پرستاری – بررسی آمبولانس –  آیین کار

۵۴

۱۵۰۵۷

مداخلات پرستاری – استفاده از رول دست – آیین کار

۵۵

۱۵۰۵۸

مداخلات پرستاری – اویزان کردن پاهای بیمار –  آیین کار

۵۶

۱۵۰۵۹

مداخلات پرستاری – به کارگیری سرمای خشک –  آیین کار

۵۷

۱۵۰۶۰

مداخلات پرستاری – اماده کردن تخت اشتغال نشده – آیین کار

۵۸

۱۵۰۶۱

مداخلات پرستاری – بررسی دستورات پزشک – آیین کار

۵۹

۱۵۰۶۲

مداخلات پرستاری – کنترل درناژ بست زخم – آیین کار

۶۰

۱۵۰۶۳

مداخلات پرستاری – به کارگیری گرمای خشک – کیسه اب گرم – آیین کار

۶۱

۱۵۰۶۵

مداخلات پرستاری – دادن داروی دستور داده شده –  آیین کار

۶۲

۱۵۰۶۶

مداخلات پرستاری – درمان با سیستم واکیوم بسته –  آیین کار

۶۳

۱۵۰۶۷

مداخلات پرستاری – احتیاط لازم در انتشار ذرات از راه هوا –  آیین کار

۶۴

۱۵۰۶۸

مداخلات پرستاری – احتیاط های تماسی –  آیین کار

۶۵

۱۵۰۶۹

مداخلات پرستاری – احتیاط های ریز قطرات – آیین کار

۶۶

۱۵۰۷۰

مداخلات پرستاری – احتیاط های استاندارد برای ترشحات خون و معایات –  آیین کار

۶۷

۱۵۰۷۱

مداخلات پرستاری – تست قند خون با داستگاه اندازه گیری قند خون – آیین کار

۶۸

۱۵۰۷۲

مداخلات پرستاری – جمع اوری ادرار تصادفی –  آیین کار

۶۹

۱۵۰۷۳

مداخلات پرستاری – جمع آوری نمونه تمیز وسط ادرار – آیین کار

۷۰

۱۵۰۷۴

مداخلات پرستاری – خون گیری وریدی – آیین کار

۷۱

۱۵۰۷۵

مداخلات پرستاری – نمونه گیری خون به منظور اندازه گیری گازهای خون شریانی –  آیین کار

۷۲

۱۵۰۷۶

مداخلات پرستاری – نمونه گیری به وسیله سواب از چشم – آیین کار

۷۳

۱۵۰۷۷

مداخلات پرستاری – نمونه گیری به وسیله سواب از گوش – آیین کار

۷۴

۱۵۰۷۸

مداخلات پرستاری – نمونه گیری به وسیله سواب از ناحیه حلق بینی – آیین کار

۷۵

۱۵۰۷۹

مداخلات پرستاری – نمونه گیری به وسیله سواب از حلق – آیین کار

۷۶

۱۵۰۸۰

مداخلات پرستاری – کمک در انجام پونکسیون کمری  –  آیین کار

۷۷

۱۵۰۸۱

مداخلات پرستاری – گرفتن نمونه از سوند ادراری- ایین کار

۷۸

۱۵۰۸۲

مداخلات پرستاری – پانسمان چشمی– آیین کار

۷۹

۱۵۰۸۳

مداخلات پرستاری – خارج کردن لنزهای تماسی- آیین کار

۸۰

۱۵۰۸۴

مداخلات پرستاری – احتیاط های مربوط به نوترو پنی – آیین کار

۸۱

۱۵۰۸۶

مداخلات پرستاری – تزریق زیر جلدی – آیین کار

۸۲

۱۵۰۸۷

مداخلات پرستاری – تزریق زیر جلدی هپارین – آیین کار

۸۳

۱۵۰۸۸

مداخلات پرستاری – تزریق داخل جلدی –  آیین کار

۸۴

۱۵۰۸۹

مداخلات پرستاری – شستشوی مجرای شنوایی خارجی گوش – آیین کار

۸۵

۱۵۰۹۰

مداخلات پرستاری – کمک در خارج کردن جسم خارجی از گوش –  آیین کار

۸۶

۱۵۰۹۱

مداخلات پرستاری – کمک در خارج کردن تامپون بینی –  آیین کار

۸۷

۱۵۰۹۲

مداخلات پرستاری – شستشوی چشم در سوختگی با مواد شیمیایی – آیین کار

۸۸

۱۵۰۹۳

مداخلات پرستاری – کمک کردن در خارج کردن جسم خارجی از چشم – آیین کار

۸۹

۱۵۰۹۴

مداخلات پرستاری – شستشوی چشم – آیین کار

۹۰

۱۵۰۹۵

مداخلات پرستاری – استفاده از دیسک دارویی چشم – آیین کار

۹۱

۱۵۰۹۷

مداخلات پرستاری – استعمال داروهای پوستی – آبین کار

۹۲

۱۵۰۹۸

مداخلات پرستاری – تزریق عضلانی به روش z –  آیین کار

۹۳

۱۵۰۹۹

مداخلات پرستاری – تزریق وریدی با استفاده از سوزن پروانه ای یا انژیوکت –  آیین کار

۹۴

۱۵۱۰۰

مداخلات پرستاری – دارو دادن بنا به تقاضای مددجو – بیمار با تشخیص پرستار –  آیین کار

۹۵

۱۵۱۰۱

مداخلات پرستاری – تزریق دارو به داخل ورید از طریق ست سرم یا انژیوکت (تزریق بلوس داخل ورید)– آیین کار

۹۶

۱۵۱۰۲

مداخلات پرستاری – استفاده از وسیله کنترل کننده حجم (میکروست)-  آیین کار

۹۷

۱۵۱۰۳

مداخلات پرستاری – تغذیه کامل وریدی –  آیین کار

۹۸

۱۵۱۰۴

مداخلات پرستاری – کمک در دادن دارو از طریق لوله تراشه – آیین کار

۹۹

۱۵۱۰۵

مداخلات پرستاری – آماده سازی داروهای شیمی درمانی  –  آیین کار

۱۰۰

۱۵۱۰۶

مداخلات پرستاری – تجویز داروهای شیمی درمانی –  آیین کار

۱۰۱

۱۵۱۰۷

مداخلات پرستاری – مخلوط کردن دو نوع انسولین در یک سرنگ انسولین – آیین کار

۱۰۲

۱۵۱۰۸

مداخلات پرستاری – تزریق داخل وریدی سیس پلاتین –  آیین کار

۱۰۳

۱۵۱۰۹

مداخلات پرستاری – تزریق داخل رگی داکار بازبن – آیین کار

۱۰۴

۱۵۱۱۰

مداخلات پرستاری – تزریق داخل رگی فلوئورواورسیل – آیین کار

۱۰۵

۱۵۱۱۱

مداخلات پرستاری – تزریق داخل وریدی فلودارابین – آیین کار

۱۰۶

۱۵۱۱۴

مداخلات پرستاری – تزریق داخل وریدی کارموسپتین – آیین کار

۱۰۷

۱۵۱۱۵

مداخلات پرستاری – تزریق داخل وریدی اپیروبیسین – آیین کار

۱۰۸

۱۵۱۱۶

مداخلات پرستاری – تزریق داخل رگی اتوپساید  –  آیین کار

۱۰۹

۱۵۱۱۷

مداخلات پرستاری – کنترل اثرات داروهای شیمی درمانی بر کلیه  – آیین کار

۱۱۰

۱۵۱۱۸

مداخلات پرستاری – آنمی – آیین کار

۱۱۱

۱۵۱۱۹

مداخلات پرستاری – شمارش گازها- سواپ ها – اسپانج ها، سوزن ها و سایر وسایل جراحی – آیین کار

۱۱۲

۱۵۱۲۰

مداخلات پرستاری – ثبت و گزارش نویسی در اتاق عمل و اتاق بهبودی (ریکاوری )- آیین کار

۱۱۳

۱۵۱۲۱

مداخلات پرستاری – حمل و نقل ست ها و بسته های مورد نیاز جهت اعمال جراحی از CSR – آیین کار

۱۱۴

۱۵۱۲۲

مداخلات پرستاری – کنترل فهرست اعمال جراحی روزانه در اتاق عمل – آیین کار

۱۱۵

۱۵۱۲۳

مداخلات پرستاری – درپ کردن – آیین کار

۱۱۶

۱۵۱۲۴

مداخلات پرستاری – الکتروسرجری و مراقبت های ان (تک قطبی– دو قطبی) – آیین کار

۱۱۷

۱۵۱۲۵

مداخلات پرستاری – کنترل رفت و امد دراتاق عمل –  آیین کار

۱۱۸

۱۵۱۲۶

مداخلات پرستاری – پرپ کردن – آیین کار

۱۱۹

۱۵۱۲۸

مداخلات پرستاری – برررسی و کنترل دستگاه بیهوشی –  آیین کار

۱۲۰

۱۵۱۲۹

مداخلات پرستاری – کنترل وسایل و تجهیزات اتاق بهبودی (ریکاروی ) در هر نوبت کاری –  آیین کار

۱۲۱

۱۵۱۳۰

مداخلات پرستاری – استریل کردن وسایل در اتو کلاو – آیین کار

۱۲۲

۱۵۱۳۲

مداخلات پرستاری – کشیدن بخیه – آیین کار

۱۲۳

۱۵۱۳۳

مداخلات پرستاری – درمان با ید رادیو اکتیو ۱۳۱ – آیین کار

۱۲۴

۱۵۱۳۴

مداخلات پرستاری – شیمی درمانی – التهاب دهان و مخاط (موکوزیت ) – آبین کار

۱۲۵

۱۵۱۳۵

مداخلات پرستاری – اختلال عملکرد دستگاه تولید مثل بعد از شیمی درمانی –  آیین کار

۱۲۶

۱۵۱۳۶

مداخلات پرستاری – کنترل اثرات سمی داروهای شیمی درمانی بر قلب –  آیین کار

۱۲۷

۱۵۱۳۷

مداخلات پرستاری – کنترل اثرات سمی داروهای شیمی درمانی بر کبد  –  آیین کار

۱۲۸

۱۵۱۳۸

مداخلات پرستاری – پرتو درمانی کاشتنی – آیین کار

۱۲۹

۱۵۱۳۹

مداخلات پرستاری – پرتو درمانی خارجی –  آیین کار

۱۳۰

۱۵۱۴۰

مداخلات پرستاری – شیمی درمانی – بی اشتهایی – آیین کار

۱۳۱

۱۵۱۴۱

مداخلات پرستاری – کارگذاشتن لوله بینی- معده ای –آیین کار

۱۳۲

۱۵۱۴۲

مداخلات پرستاری – احیای قلبی – ریوی پیشرفته –  آیین کار

۱۳۳

۱۵۱۴۳

مداخلات پرستاری – احیای قلبی ریوی (CPR) پایه در کودکان (۱ تا ۸ سال )– آیین کار

۱۳۴

۱۵۱۴۵

مداخلات پرستاری – انجام الکتروکاردیوگرافی (ECG) در بزرگسالان – آیین کار

۱۳۵

۱۵۱۴۶

مداخلات پرستاری – تغذیه از طریق لوله بینی – معده ای – آیین کار

۱۳۶

۱۵۱۴۸

مداخلات پرستاری – اکسیژن رسانی با کانولای بینی –  آیین کار

۱۳۷

۱۵۱۵۰

مداخلات پرستاری – گذاشتن سوند اداری – آیین کار

۱۳۸

۱۵۱۵۱

مداخلات پرستاری – مسمومیت با ارگلانوفسفات ها و کاربامات ها – آیین کار

۱۳۹

۱۵۱۵۲

مداخلات پرستاری – مسمومیت با استامینوفن – آیین کار

۱۴۰

۱۵۱۵۳

مداخلات پرستاری – مسمومیت با بتابلوکرها – آیین کار

۱۴۱

۱۵۱۵۴

مداخلات پرستاری – مسمومیت با بنزودیازپین  – آیین کار

۱۴۲

۱۵۱۵۵

مداخلات پرستاری – مسمومیت با مواد شوینده – آیین کار

۱۴۳

۱۵۱۵۷

مداخلات پرستاری – تزریق داخل وریدی داکتینوایسین – آیین کار

۱۴۴

۱۵۱۵۸

مداخلات پرستاری – مسمومیت با هیدرو کربن ها – آیین کار

۱۴۵

۱۵۱۵۹

مداخلات پرستاری – مسمومیت غذایی – آیین کار

۱۴۶

۱۵۱۶۰

مداخلات پرستاری – مسمومیت با لیتیوم – آیین کار

۱۴۷

۱۵۱۶۱

مداخلات پرستاری – مسمومیت با سیانید– آیین کار

۱۴۸

۱۵۱۶۲

مداخلات پرستاری – مسمومیت با آنتی سایکوتیک ها  – آیین کار

۱۴۹

۱۵۱۶۳

مداخلات پرستاری– مسمومیت با آنتی کولینرژیک ها  – آیین کار

۱۵۰

۱۵۱۶۴

مداخلات پرستاری – مسمومیت با اتانول – یین کار

۱۵۱

۱۵۱۶۵

مداخلات پرستاری – مسمومیت با مواد مخدر – آیین کار

۱۵۲

۱۵۱۶۶

مداخلات پرستاری – مسمومیت به کلسیم بلوکرها – آیین کار

۱۵۳

۱۵۱۶۷

مداخلات پرستاری – مسمومیت با منواکسید کربن –  آیین کار

۱۵۴

۱۵۱۶۹

مداخلات پرستاری – کمک به پزشک در گرفتن خط شریانی – آیین کار

۱۵۵

۱۵۱۷۰

مداخلات پرستاری – کمک در خارج کردن کاتتر وریدی مرکزی – (CVC) – آیین کار

۱۵۶

۱۵۱۷۱

مداخلات پرستاری – مراقبت های پس از عمل جراحی قلب در بخش پست آی سی یو (icu-post) – آیین کار

۱۵۷

۱۵۱۷۲

مداخلات پرستاری – مراقبت از گچ هیپ اسپایکا  – آیین کار

۱۵۸

۱۵۱۷۳

مداخلات پرستاری – برقراری هموستاز شریانی در محل سوراخ شده بعد از کاتترایزاسیون قلبی و عروقی  – آیین کار

۱۵۹

۱۵۱۷۵

مداخلات پرستاری – مراقبت در استرس اکوکاردیوگرافی _آیین کار

۱۶۰

۱۵۱۷۶

مداخلات پرستاری – مراقبت های بعد از آنژیوپلاستی ( Ptca) در بخش سی سی یو  – آیین کار

۱۶۱

۱۵۱۷۷

مداخلات پرستاری – اندازه گیری درجه حرارت بدن نوزاد –  آیین کار

۱۶۲

۱۵۱۷۸

مداخلات پرستاری – اندازه گیری فشار خون نوزاد-  آبین کار

۱۶۳

۱۵۱۷۹

مداخلات پرستاری – شمارش تنفس نوزاد –  آیین کار

۱۶۴

۱۵۱۸۰

مداخلات پرستاری –  شمارش ضربان قلب نوزاد بستری –  آیین کار

۱۶۵

۱۵۱۸۱

مداخلات پرستاری – گرفتن نوار قلب (ECG ) در نوزاد-  آیین کار

۱۶۶

۱۵۱۸۲

مداخلات پرستاری –  مراقبت های بعد از انجام آنژیوپلاستی (PTCA) در ریکاوری کت لب- آیین کار

۱۶۷

۱۵۱۸۳

مداخلات پرستاری – آب درمانی خارجی در اسیب های پوستی (سوختگی )-  آیین کار

۱۶۸

۱۵۱۸۴

مداخلات پرستاری – تست یورود ینامیک –  آیین کار

۱۶۹

۱۵۱۸۵

مداخلات پرستاری – مراقبت از T تیوب – آیین کار

۱۷۰

۱۵۱۸۶

مداخلات پرستاری –مراقبت های قبل و بعد از خارج کردن کاتتر بالون پمپ داخل آئورت – آیین کار

۱۷۱

۱۵۱۸۷

مداخلات پرستاری – مراقبت از کاتتر ورید تحت ترقوه ای در بخش دیالیز (شالدون ) –  آیین کار

۱۷۲

۱۵۱۸۸

مداخلات پرستاری – تعویض سوند سیستوستومی – آیین کار

۱۷۳

۱۵۱۸۹

مداخلات پرستاری – پانسمان بیولوژیک سوختگی –  آیین کار

۱۷۴

۱۵۱۹۰

مداخلات پرستاری – کمک در جای گذاری کاتتر دیالیز صفاقی – آیین کار

۱۷۵

۱۵۱۹۱

مداخلات پرستاری – اندازه گیری بیلی روبین نوزاد بدون ازمایش خون – آیین کار

۱۷۶

۱۵۱۹۲

مداخلات پرستاری – کانولاسیون ورید محیطی نوزاد-  آیین کار

۱۷۷

۱۵۱۹۳

مداخلات پرستاری – لوله گذاری معدی نوزاد – آیین کار

۱۷۸

۱۵۱۹۴

مداخلات پرستاری – کمک در پونکسیون کمری (LP) نوزادان – آیین کار

۱۷۹

۱۵۱۹۵

مداخلات پرستاری – دبریدمان مکانیکی – آیین کار

۱۸۰

۱۵۱۹۶

مداخلات پرستاری – لوله گذاری داخل تراشه نوزاد – آیین کار

۱۸۱

۱۵۱۹۷

مداخلات پرستاری – مراقبت از نوزاد به دنیا امده به روش سزارین – آیین کار

۱۸۲

۱۵۱۹۸

مداخلات پرستاری – احیای قلبی – ریوی (CPR) نوزاد هنگام تولد – آیین کار 

۱۸۳

۱۵۱۹۹

مداخلات پرستاری –تزریق ایمونوگلوبین به نوزاد متولد شده از مادر اچ بی اس آنتی ژن (Hbsag) مثبت – آیین کار

۱۸۴

۱۵۲۰۰

مداخلات پرستاری – پانسمان گرافت – آیین کار 

۱۸۵

۱۵۲۰۱

مداخلات پرستاری – مراقبت از بیماران دچار سوختگی – آیین کار 

۱۸۶

۱۵۲۰۲

مداخلات پرستاری – همودیالیز- آیین کار 

۱۸۷

۱۵۲۰۳

مداخلات پرستاری – آموزش والدین نوزاد نارس – آیین کار 

۱۸۸

۱۵۲۰۴

مداخلات پرستاری – مراقبت از گرفت – آیین کار 

۱۸۹

۱۵۲۰۵

مداخلات پرستاری – مراقبت از ناحیه دهنده گرافت – آیین کار 

۱۹۰

۱۵۲۰۶

مداخلات پرستاری – کمک در لیزر درمانی در آسیب های پوستی- آیین کار 

۱۹۱

۱۵۲۰۷

مداخلات پرستاری – درمان آسیب های پوستی با اشعه ماوراء بنفش – آیین کار 

۱۹۲

۱۵۲۰۸

مداخلات پرستاری – مراقبت از بیمار با زخم بستر – آیین کار 

۱۹۳

۱۵۲۰۹

مداخلات پرستاری- گروه درمانی – آیین کار 

۱۹۴

۱۵۲۱۰

مداخلات پرستاری –  اقدامات هنگام اضطراب – آیین کار

۱۹۵

۱۵۲۱۱

مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به ترس– آیین کار

۱۹۶

۱۵۲۱۲

مداخلات پرستاری – اقدامات هنگام هذیان و توهم –  آیین کار

۱۹۷

۱۵۲۱۳

مداخلات پرستاری – مراقبت ازمددجوی مبتلا به دلیریوم – آیین کار

۱۹۸

۱۵۲۱۴

مداخلات پرستاری – مراقبت ازمددجوی مبتلا به هذیان – آیین کار

۱۹۹

۱۵۲۱۵

مداخلات پرستاری – مراقبت از چست تیوپ و درناژ تخلیه بلور  – آیین کار

۲۰۰

۱۵۲۱۶

مداخلات پرستاری – آموزش تنفس لب غنچه ای – آیین کار

۲۰۱

۱۵۲۱۷

مداخلات پرستاری – آموزش سرفه موثر – آیین کار

۲۰۲

۱۵۲۱۸

مداخلات پرستاری – پایش الکترو کاردیوگرام (ECG) بیمار- مددجو–  آیین کار

۲۰۳

۱۵۲۱۹

مداخلات پرستاری – عمل پیوند کلیه – آماده سازی و مراقبت های اهداء کننده –  آیین کار

۲۰۴

۱۵۲۲۰

مداخلات پرستاری – سنجش میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن (O2sat) از طریق پالس اکسی متری در نوزاد – آیین کار

۲۰۵

۱۵۲۲۱

مداخلات پرستاری – کمک در کانتریزاسیون شریان نافی نوزاد –  آیین کار

۲۰۶

۱۵۲۲۲

مداخلات پرستاری – کمک در کاتتریزاسیون ورید نافی نوزاد – آیین کار

۲۰۷

۱۵۲۲۳

مداخلات پرستاری – مراقبت مربوط به مشکل بلع – آیین کار

۲۰۸

۱۵۲۲۴

مداخلات پرستاری – آموزش تنفس دیافراگماتیک – آیین کار

۲۰۹

۱۵۲۲۵

مداخلات پرستاری – کمک به بیمار در استفاده از اسپیرومتری انگیزشی – آیین کار

۲۱۰

۱۵۲۲۶

مداخلات پرستاری – مراقبت از لوله بینی  معده ای – آیین کار

۲۱۱

۱۵۲۲۷

مداخلات پرستاری – عمل پیوند کلیه – آماده سازی بیمارمبتلا به نارسایی مزمن کلیه جهت پیوند – آیین کار

۲۱۲

۱۵۲۲۸

مداخلات پرستاری – عمل پیوند کلیه – مراقبت های پس از عمل گیرنده کلیه – آیین کار

۲۱۳

۱۵۲۲۹

مداخلات پرستاری – نمونه گیری ورید ی در نوزاد – آیین کار

۲۱۴

۱۵۲۳۰

مداخلات پرستاری – تخلیه وتعویض کیسه ایلئوستومی و کلستومی – آیین کار

۲۱۵

۱۵۲۳۱

مداخلات پرستاری – گرفتن شیره معده کودکان – آیین کار

۲۱۶

۱۵۲۳۲

مداخلات پرستاری – کمک در پاراسنتز شکمی – آیین کار

۲۱۷

۱۵۲۳۳

مداخلات پرستاری – کمک در بیوپسی کبد ومراقبت های پرستاری آن – آیین کار

۲۱۸

۱۵۲۳۴

مداخلات پرستاری – کمک در گذاشتن چسب تیوپ نوزاد– آیین کار

۲۱۹

۱۵۲۳۵

مداخلات پرستاری – نمونه گیری شریانی در نوزاد – آیین کار

۲۲۰

۱۵۲۳۶

مداخلات پرستاری – شستشوی معده از طریق لوله بینی – معدهای – آیین کار

۲۲۱

۱۵۲۳۷

مداخلات پرستاری – مراقبت های قبل و بعد از انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی (مری معده و دوازدهه)– آیین کار

۲۲۲

۱۵۲۳۸

مداخلات پرستاری – مراقبت های قبل و بعد از انجام آندوسکوپی دستگاه گوارش تحتانی (روه کوچک و بزرگ ورکتوم – آیین کار

۲۲۳

۱۵۲۳۹

مداخلات پرستاری – هولتر مانیتورینگ _آیین کار

۲۲۴

۱۵۲۴۰

مداخلات پرستاری – درآوردن لوله بینی – معده ای – آیین کار

۲۲۵

۱۵۲۴۱

مداخلات پرستاری – دیالیز صفاقی حاد – آبین کار

۲۲۶

۱۵۲۴۲

مداخلات پرستاری – – تنظیم ترانسدیوسر– آیین کار

۲۲۷

۱۵۲۴۳

مداخلات پرستاری – آموزش دیالیز صفاقی مداوم سرپایی به بیمار – آیین کار

۲۲۸

۱۵۲۴۴

مداخلات پرستاری – اقدامات مربوط به خانواده درمانی – آیین کار

۲۲۹

۱۵۲۴۵

مداخلات پرستاری – اقدامات هنگام انزوا و اختلال در تمایل اجتماعی – آیین کار

۲۳۰

۱۵۲۴۶

مداخلات پرستاری – کمک به تغذیه در بیماران روانی مبتلا به کم خونی – آیین کار

۲۳۱

۱۵۲۴۷

مداخلات پرستاری – اقدامات کلی درسازگاری غیر موثر فردی (اختلال در سازگاری)-  آیین کار

۲۳۲

۱۵۲۴۸

مداخلات پرستاری – تعویض لوله های رابط خط شریانی – آیین کار

۲۳۳

۱۵۲۴۹

مداخلات پرستاری – آماده کردن گچ و کمک در گچ گیری – آیین کار

۲۳۴

۱۵۲۵۰

مداخلات پرستاری – اقدامات کلی در اختلالات الگوی خواب –  آیین کار

۲۳۵

۱۵۲۵۱

مداخلات پرستاری – اقدامات کلی در روش های مقابله غیر موثر  – آیین کار

۲۳۶

۱۵۲۵۲

مداخلات پرستاری – موزدایی بدن در بیماران اعصاب و روان – آیین کار

۲۳۷

۱۵۲۵۳

مداخلات پرستاری – مراقبت از بیمار – مددجو با عدم پذیرش درمان –  آیین کار

۲۳۸

۱۵۲۵۴

مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به سوء مصرف مواد– آیین کار

۲۳۹

۱۵۲۵۵

مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به سندرم استرس پس از سانحه – آیین کار

۲۴۰

۱۵۲۵۶

مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به پیش فعالی همراه با نقصان توجه – آیین کار

۲۴۱

۱۵۲۵۷

مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به اختلال سلوک – آیین کار

۲۴۲

۱۵۲۵۸

مداخلات پرستاری – خارج کردن سوند دائمی – آیین کار

۲۴۳

۱۵۲۵۹

مداخلات پرستاری – شستشوی سوند یا مثانه با استفاده از سوند فولی دو راهی (سیستم باز)– آیین کار

۲۴۴

۱۵۲۶۰

مداخلات پرستاری –  شستشوی سوند یا مثانه با استفاده از سوند فولی دو راهی (سیستم بسته) –  آیین کار

۲۴۵

۱۵۲۶۱

مداخلات پرستاری – شستشوی مثانه با استفاده از سوند فولی سه راهی – آیین کار

۲۴۶

۱۵۲۶۳

مداخلات پرستاری – اقدامات حین و پس از انجام شوک الکتریکی –(ECT) – آیین کار

۲۴۷

۱۵۲۶۴

مداخلات پرستاری – نمونه گیری مویرگی در نوزاد _آیین کار

۲۴۸

۱۵۲۶۵

مداخلات پرستاری – کمک در انجام ختنه- آیین کار

۲۴۹

۱۵۲۶۶

مداخلات پرستاری – مراقبت حین انجام PTMC در کت لب – آبین کار

۲۵۰

۱۵۲۶۷

مداخلات پرستاری – کنترل خونریزی پس از زایمان – آیین کار

۲۵۱

۱۵۲۶۸

مداخلات پرستاری – دفیبر پلاسیون خودکار خارجی قلبی – آیین کار

۲۵۲

۱۵۲۶۹

مداخلات پرستاری – احیای قلبی ریوی (CPR) پایه در شیرخواران –  آیین کار

۲۵۳

۱۵۲۷۰

مداخلات پرستاری – عمل پیوند کلیه – مراقبت از سونداژ سورژاپوبیک – آیین کار

۲۵۴

۱۵۲۷۱

مداخلات پرستاری – بررسی سیستم عصبی بیمار –  آیین کار

۲۵۵

۱۵۲۷۲

مداخلات پرستاری – کمک در درناژ مایغ مغزی نخاعی – آیین کار

۲۵۶

۱۵۲۷۳

مداخلات پرستاری – آموزش مراقبت پس از زایمان مادر در منزل – آیین کار

۲۵۷

۱۵۲۷۴

مداخلات پرستاری – تحویل گرفتن نوزاد از اتاق زایمان یا اتاق عمل – آیین کار

۲۵۸

۱۵۲۷۵

مداخلات پرستاری – لوله گذاری داخل تراشه در شرایط اورژانس – آیین کار

۲۵۹

۱۵۲۷۶

مداخلات پرستاری – نمونه گیری خلط – آیین کار

۲۶۰

۱۵۲۷۷

مداخلات پرستاری – مراقبت از بیمار پس از عمل جراحی رزکسیون آناستوموز تراشه –  آیین کار

۲۶۱

۱۵۲۷۸

مداخلات پرستاری – محافظت نوزاد در مقابل صدمه در هنگام آغوش گرفتن و یا شیردهی – آیین کار

۲۶۲

۱۵۲۷۹

مداخلات پرستاری – گرفتن نمونه خلط در بیماران اینتوبه – آیین کار

۲۶۳

۱۵۲۸۰

مداخلات پرستاری – درمان با نبولایزر مافوق صوت (اولتراسونیک )- آیین کار

۲۶۴

۱۵۲۸۱

مداخلات پرستاری – مراقبت و ساکشن تراکئوستمی – آیین کار

۲۶۵

۱۵۲۸۲

مداخلات پرستاری – اتصال بیمار به دستگاه ونتیلاتور – آیین کار

۲۶۶

۱۵۲۸۳

مداخلات پرستاری – مداخلات معنوی – آیین کار

۲۶۷

۱۵۲۸۴

مداخلات پرستاری – ارتوپدی – انواع آتل گذاری – آیین کار

۲۶۸

۱۵۲۸۵

مداخلات پرستاری – بستن کولار گردنی – آیین کار

۲۶۹

۱۵۲۸۶

مداخلات پرستاری – اقدامات درمانی و مراقبتی بیماران ارتوپدی قبل و بعد از عمل جراحی انتخابی – آیین کار

۲۷۰

۱۵۲۸۷

مداخلات پرستاری – ارزیابی خونریزی واژینال پس از زایمان –  آیین کار

۲۷۱

۱۵۲۸۸

مداخلات پرستاری – درمان با نبولایزر با حجم کوچک –  آیین کار

۲۷۲

۱۵۲۹۰

مداخلات پرستاری – مراقبت از بیماران ارتوپدی بعد از عمل جراحی فیوژن قدامی و خلفی ستون مهره ها (PSF ، ASF) در ICU آیین کار

۲۷۳

۱۵۲۹۱

مداخلات پرستاری – ارتوپدی- کشیدن بخیه ترمیم تاندون _آیین کار

۲۷۴

۱۵۲۹۲

مداخلات پرستاری – ارتوپدی – بستن پارچه سه گوش – آیین کار

۲۷۵

۱۵۲۹۳

مداخلات پرستاری – ارتوپدی – بانداژ ۸ – آیین کار

۲۷۶

۱۵۲۹۴

مداخلات پرستاری – مراقبت از مددجوی مبتلا به دمانس – آبین کار

۲۷۷

۱۵۲۹۵

مداخلات پرستاری – اندازه گیری قد ،وزن و دور سر نوزاد –  آیین کار

۲۷۸

۱۵۲۹۶

مداخلات پرستاری – پروفیلاکسی چشم نوزاد –  آیین کار

۲۷۹

۱۵۲۹۷

مداخلات پرستاری – تعیین آپگار نوزاد – آیین کار

۲۸۰

۱۵۲۹۸

مداخلات پرستاری – بررسی وضعیت عصبی ،عروقی بیمار – مددجو – آیین کار

۲۸۱

۱۵۲۹۹

مداخلات پرستاری – مراقبت ناحیه اپی زیاتومی –  آیین کار

۲۸۲

۱۵۳۰۰

مداخلات پرستاری – خارج کردن لوله تراشه (اکستیوب کردن ) – آیین کار

۲۸۳

۱۵۳۰۱

مداخلات پرستاری – واکسیناسیون – آیین کار

۲۸۴

۱۵۳۰۲

مداخلات پرستاری – مراقبت از احتقان پستان – آیین کار

۲۸۵

۱۵۳۰۳

مداخلات پرستاری – تغییر وضعیت نوزاد و کودک – آیین کار

۲۸۶

۱۵۳۰۴

مداخلات پرستاری – تعویض پوشک نوزاد – آیین کار

۲۸۷

۱۵۳۰۵

مداخلات پرستاری – جلوگیری از هیپوترمی نوزاد – آیین کار

۲۸۸

۱۵۳۰۶

مداخلات پرستاری – کمک به پزشک در انجام کات دادن –  آیین کار

۲۸۹

۱۵۳۰۷

مداخلات پرستاری – فتوتراپی – آیین کار

۲۹۰

۱۵۳۰۸

مداخلات پرستاری – تعویض خون نوزاد – آیین کار

۲۹۱

۱۵۳۰۹

مداخلات پرستاری – آموزش مراقبت های پس از توبکتومی – آیین کار

۲۹۲

۱۵۳۱۰

مداخلات پرستاری – حمام دادن نوزاد – آیین کار

۲۹۳

۱۵۳۱۱

مداخلات پرستاری – تغذیه نوزاد با شیشه – آیین کار

۲۹۴

۱۵۳۱۲

مداخلات پرستاری – تغذیه نوزاد به وسیله گاواژ – آیین کار

۲۹۵

۱۵۳۱۳

مداخلات پرستاری – آموزش مراقبت از نوزاد در منزل – آیین کار

۲۹۶

۱۵۳۱۴

مداخلات پرستاری – ارزیابی باز بودن آنوس نوزاد – آیین کار

۲۹۷

۱۵۳۱۵

مداخلات پرستاری – آموزش والدین در لباس پوشاندن به نوزاد – آیین کار

۲۹۸

۱۵۳۱۶

مداخلات پرستاری – تزریق ویتامین K به نوزاد –  آیین کار

۲۹۹

۱۵۳۱۷

مداخلات پرستاری – درمان با نبولایزر با حجم بزرگ – آیین کار

۳۰۰

۱۵۳۱۸

مداخلات پرستاری – بازنگه داشتن راه هوایی نوزاد – آیین کار

۳۰۱

۱۵۳۱۹

مداخلات پرستاری – جدا سازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی _آیین کار

۳۰۲

۱۵۳۲۰

مداخلات پرستاری – کنترل درد بیمار  – آیین کار

۳۰۳

۱۵۳۲۱

مداخلات پرستاری – تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست –(TENS) – آیین کار

۳۰۴

۱۵۳۲۲

مداخلات پرستاری – کمک در کنترل فشار داخل جمجمه – آیین کار

۳۰۵

۱۵۳۲۳

مداخلات پرستاری – کنترل تشنج در بیمار – آیین کار

۳۰۶

۱۵۳۲۴

مداخلات پرستاری – پایش فشار ورید مرکزی –(CVP)  – آیین کار

۳۰۷

۱۵۳۲۵

مداخلات پرستاری – پایش قطعه – ST – آیین کار

۳۰۸

۱۵۳۲۶

مداخلات پرستاری – انجام الکتروکاردیوگرافی قلب راست – آیین کار

۳۰۹

۱۵۳۲۷

مداخلات پرستاری – انجام و یا کمک درانجام مانور والسالوا– آیین کار

۳۱۰

۱۵۳۲۸

مداخلات پرستاری – دادن داروهای خوراکی به نوپایان – آیین کار

۳۱۱

۱۵۳۲۹

مداخلات پرستاری – دادن داروهای خوراکی به شیر خواران – آیین کار

۳۱۲

۱۵۳۳۰

مداخلات پرستاری – گذاشتن کاتتر اداری برای کودکان – آیین کار

۳۱۳

۱۵۳۳۱

مداخلات پرستاری –مراقبت های پرستاری حین انجام الکتروفیزیولوژی (EPS) قلب در بخش الکتروفیزیولوژی – آیین کار

۳۱۴

۱۵۳۳۲

مداخلات پرستاری – مراقبت های پرستاری پس ازانجام الکتروفیزیولوژی (EPS) در بخش – آیین کار

۳۱۵

۱۵۳۳۳

مداخلات پرستاری – جداسازی بیمار از بالون پمپ داخل آئورت (IABP) آیین کار

۳۱۶

۱۵۳۳۴

مداخلات پرستاری – مراقبت های پس از انجام تست تیلت –آیین کار

۳۱۷

۱۵۳۳۵

مداخلات پرستاری – مراقبت های قبل از مطالعات الکتروفیزیولوژی (EPS) و ابلیشن در بخش- آیین کار

۳۱۸

۱۵۳۳۶

مداخلات پرستاری – مراقبت های پرستاری پس از تعبیه ICD و ضربان ساز(پیس میکر) در بخش – آیین کار

۳۱۹

۱۵۳۳۷

مداخلات پرستاری – مراقبت های پرستاری در تعبیه ضربان سازهای (پیس میکر) قلبی و ICD در بخش الکتروفیزیولوژی –آیین کار

۳۲۰

۱۵۳۳۸

مداخلات پرستاری – هولتر مانیتورینگ _آیین کار

۳۲۱

۱۵۳۳۹

مداخلات پرستاری – مراقبت های قبل و حین تست تیلت – آیین کار

۳۲۲

۱۵۳۴۰

مداخلات پرستاری – کمک به پزشک در گرفتن نمونه خون شریانی از خط شریانی (سیستم باز)- آیین کار

۳۲۳

۱۵۳۴۱

مداخلات پرستاری – دادن داروهای خوراکی برای کودکان – آیین کار

دکمه بازگشت به بالا