ردیفنامنام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهرشته تحصیلیمحل خدمتتصویرتوضیحات
۱محمدعلیخوشنویسرئیس هیئت مدیرهپرستاری
۲محمدشریفی مقدمپرستاری
۳همایونراحمیپرستاری
۴صدیقهسالمیپرستاری
۵محمدنظری اشتهاردیپرستاری
۶سید مجتبیموسویپرستاری
۷محرری
۸حسینسرمدیانبهیار
۹آل داودبهیار
اولین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
دکمه بازگشت به بالا