ردیفنامنام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهرشته تحصیلیمحل خدمتتصویرتوضیحات
۱محمدنظری اشتهاردیرئیس هیئت مدیرهپرستاری
۲صدیقهسالمیپرستاری
۳خانمگل نژادپرستاری
۴محمدشریفی مقدمپرستاریدبیرکل خانه پرستار
عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران در دوره دوم
قائم مقام نظام پرستاری کشور در دوره چهارم و سوم
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور در دوره چهارم
۵راحلهمفیدیپرستاری
۶ستارزادهپرستاری
۷خانم عاشوریاتاق عمل
۸خانماحمدیبهیار
۹حسین سرمدیانبهیار
دومین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
دکمه بازگشت به بالا