ردیفنامنام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهرشته تحصیلیمحل خدمتتصویرتوضیحات
۱محمدنظری اشتهاردیرئیس هیئت مدیرهپرستاری
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
دومین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن