به نام خدا

آیین نامه داخلی و شرح وظایف
هیات مدیره‌ های نظام پرستاری


مقدمه : در اجرای ماده ۱۵ قانون سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران جهت اداره و تسهیل انجام وظایف محوله آیین نامه داخلی، شرح وظایف هیات مدیره‌های نظام پرستاری سراسر کشور بر اساس اصول کلی قانون سازمان، تنظیم و پس از تصویب اعضای محترم شورایعالی لازم الاجرا است.

ماده ۱ : اعضای هیات مدیره‌ها
در اجرای ماده ۸ قانون سازمان نظام پرستاری هیات مدیره‌ شهرستانها مرکب از ۹ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل می‌باشد که اجرای ماده ۱۵ قانون سازمان نظام پرستاری به عهده آنها گذاشته شده است.
تبصره ۱ : رئیس هیات مدیره در صورت نیاز جلسه و با درخواست اعضاء می‌تواند از صاحب نظران بدون حق رای در جلسات هیات مدیره دعوت کند.

ماده ۲ : ارکان هیات مدیره عبارتند از :
الف : هیات رئیسه
ب : کمیسیون‌ها
ج : معاونت امور اجرایی

ماده ۳ : هیات رئیسه
هیات رئیسه هیات مدیره شامل یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر می‌باشد.
تبصره ۱ : رئیس هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانها یکی از اعضاء هیات مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاد اکثریت مطلق اعضاء و با حکم رئیس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب و عزل وی نیز به عهده رئیس کل می‌باشد.
تبصره ۲ : در انتخاب نائب رئیس و دبیر، رای اکثریت نسبی اعضای هیات مدیره کفایت می‌کند.
تبصره ۳ : انتخاب نائب رئیس و دبیر برای مدت دو سال می‌باشد.


٭ شرح وظایف هیات رئیسه :

الف ) شرح وظایف رئیس
۱- اداره جلسات هیات مدیره و اجرای مصوبات آن
۲- صدور و ابلاغ برای اعضاء هیات مدیره ( نائب رئیس، دبیر و مسئولین کمیسیونها ) و واحدهای مختلف با توجه به مسئولیت محوله
۳- نظارت بر کلیه امور هیات مدیره نظام پرستاری شهرستانهای تابعه حوزه انتخابیه
۴- اعلام یا ابلاغ مواضع سازمان به مراجع ، مراکز، افکار عمومی و رسانه‌ها در صورت نیاز
۵- امضاء کلیه مکاتبات هیات مدیره با مبادی ذیربط
۶- اخذ گزارش کتبی عملکرد از واحدهای مختلف زیر مجموعه هر سه ماه یکبار
۷- ارائه عملکرد و فعالیتهای هیات مدیره به رئیس کل و شورایعالی سازمان نظام پرستاری هر ۶ ماه یکبار به صورت کتبی و هر گاه که رئیس کل و شورایعالی درخواست نمایند.
۸- امضای اسناد، چکها، سفته‌ها، برات و قراردادهای تعهد آور
۹- انتخاب مشاور پس از تصویب هیات مدیره
۱۰- عزل و نصب کادر اداری
۱۱- شرکت در جلسات شهرستان، استان و کشور بر اساس درخواست مسئولین مربوطه
۱۲- برقراری ارتباط با مسئولین دانشگاه و سایر مسئولین بر حسب لزوم
۱۳- سایر امور محوله بر اساس تصمیم هیات مدیره

ب ) شرح وظایف نائب رئیس
۱- کلیه اختیارات رئیس هیات مدیره ( در صورت غیبت، فوت ، استعفاء یا سلب شرایط قانونی از وی تا انتخاب رئیس جدید هیات مدیره ) را دارا می‌باشد.
۲- اداره جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس
۳- انجام اموری که از سوی رئیس هیات مدیره و یا بر اساس تصویب جلسه به وی محول می‌شود
۴- تدوین گزارش عملکرد هیات مدیره در هر شش ماه یکبار به صورت مکتوب
۵- جمع بندی و تدوین برنامه‌های پیشنهادی اعضای هیات مدیره به عنوان برنامه سالیانه یا برنامه‌های قابل ارائه به شورایعالی
۶- امضاء چک‌ها، اسناد، بروات، سفته‌ها ….. به همراه رئیس و مسئولین امور مالی
۷- انجام سایر امور محولهج ) شرح وظایف دبیر
۱- تهیه دستور کار جلسات و ارسال آن به اعضاء هیات مدیره جهت شرکت در جلسه
۲- تنظیم مصوبات جلسه
۳- پیگیری مصوبات جلسات
۴- پیگیری روند پیشرفت اجرایی برنامه‌های مصوب
۵- ثبت و ضبط تمام صورتجلسات و مشروح مذاکرات
۶- سایر امور محوله زیر نظر رئیس هیات مدیره
 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن