ردیفنام نام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهرشته تحصیلیمحل خدمتتصویرکارنما
۱آرمینزارعیانرئیس هیئت مدیرهدکترای پرستاریعلوم پزشکی ارتشعضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و رئییس هیئت مدیره
رئیس دانشکده پرستاری ارتش ج.ا.ا (آجا) . از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۶
سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا (آجا). از آبان ماه ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۶٫
جانشین معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا (آجا). از بهمن ۱۳۹۶ تاکنون.
رئیس کمیته تخصصی پرستاری و پیراپزشکی ستاد کل ن. م.۱۳۹۰-۱۳۸۸
رئیس مرکز تحقیقاتی علوم مراقبتی. ۱۳۹۱ تاکنون
مسئول کارگروه مدیریت دانش. ۱۳۹۲-۱۳۹۰
عضو شورای سیاستگذاری پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
عضو شورای تدوین نقشه راه دا ع پ آجا. از سال ۱۳۹۲
عضو کارگروه ارتقاء دانشگاه. از سال ۱۳۹۲
دبیر کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه. از سال ۱۳۹۲
عضو هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه. از سال ۱۳۹۱ تاکنون
عضو کمیته ویژه طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی آجا. سال ۱۳۹۰٫
رئیس شورای هماهنگی دانشکده پرستاری آجا. ۱۳۹۱ تاکنون.
رئیس شورای آموزش دانشکده پرستاری آجا. ۱۳۹۱ تاکنون.
رئیس شورای پژوهشی دانشکده پرستاری آجا. ۱۳۹۱ تاکنون.
رئیس شورای دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری آجا. ۱۳۹۱ تاکنون.
عضو شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی آجا. ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸٫
مدیر پژوهش دانشکده پرستاری آجا. ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری آجا. ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷
عضو مرکز توسعه آموزش دانشکده پرستاری . از سال ۱۳۸۷ تاکنون.
عضو کمیته ارزشیابی درونی دانشکده پرستاری آجا. ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸٫
عضو کمیته تألیف و ترجمه دانشکده پرستاری آجا. ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸٫
عضو کمیته ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده پرستاری آجا. ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸٫
۲امینکوهساریاننائب رئیسپرستاریبیمارستان بقیه اللهمدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
عضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و نائب رئیس
۳طاهرهنصرآبادیمسئول آموزشدکترای پرستاریدانشگاه آزادرئیس دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد
عضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
عضو هیئت علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد
۴فرشیدالازمنیمعاون اجرائیدکترای پرستاریعلوم پزشکی ارتشبهیار
کارشناس پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
دکترای تخصصی آموزش پرستاری Ph.D
مربی دانشگاه
دانشجوی برتر علمی دانشجویان بورسیه ارتش سال۱۳۹۶
دانشجوی برتر علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال۱۳۹۳
نویسنده ۱۰مقاله علمی پژوهشی داخلی وخارجی
مولف ومترجم کتب علوم پزشکی
مسئول شورای فرهنگی دانشکده پرستاری علوم پزشکی زنجان
پرستار نمونه مراکز درمانی ارتش سال۱۳۹۴
سوپروایزر سابق بیمارستان خانواده
سرپرستار پست کت بیمارستان محب یاس
سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان زنجان
مدرس کارگاه های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی تهران،زنجان، خواجه نصیر و مراکز خصوصی و تامین اجتماعی
عضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و معاون اجرائی
۵مهدیپازوکیدبیر هیئت مدیرهپرستاریبیمارستان حضرت رسولعضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و دبیر هیئت مدیره
۶سعیدحسین اوغلیمسئول پایشدکترای پرستاریبیمارستان خاتم الانبیاعضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
۷علیعباسی بگلومدیر روابط عمومیهوشبریاورژانس تهران*کاردان هوشبری
*کارشناس مدیریت حرفه ای امداد در سوانح طبیعی
*۱۷ سال سابقه کار بالینی در اورژانس تهران و بیمارستان گلستان نداجا
*۱۰ سال سابقه مدیریت فضای مجازی
طراحی و تولید محتوای سایتهای نظام پرستاری تهران،نظام پرستاری اسلامشهر، انجمن فوریتهای پزشکی ایران،حیان نیوز و ….
*تحلیلگر مسائل حوزه سلامت
*نائب رئیس انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۹-۱۴۰۱
*معاون اجرایی نظام پرستاری اسلامشهر ۱۳۹۹-۱۴۰۲
*عضو هیئت مدیره انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۴۰۱
*مدیر روابط عمومی انجمن فوریتهای پزشکی ایران ۱۳۹۸-۱۴۰۱
*عضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران ۱۳۹۸-۱۴۰۲
*مسئول روابط عمومی نظام پرستاری تهران ۱۳۹۸-۱۴۰۲
*عضو هیئت نظارت مجمع صنفی نشریات دانشجویی کشور سال ۱۳۸۳-۱۳۸۷
*مسئول بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۸مهدیدرویشیبهیاریبیمارستان گلستان نداجاعضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
۹زینب خاتونزمانیمسئول فرهنگیبهیاریبیمارستان کودکان مفیدعضو پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
بهیارنمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۱
بهیار نمونه کشوری در سال ۹۰
بهیار نمونه بیمارستان کودکان مفید در چند مرحله
۲۶ سال سابقه کار بالینی
پنجمین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

دکمه بازگشت به بالا