مزایای نسخه‌نویسی در پرستاری

نتایج پژوهش پرستاری در کشور نشان داد با توجه به مزایای گزارش‌شده به نظر می‌رسد با ارائه امکان نسخه‌نویسی به پرستاران دید عموم به این رشته از سیمای وابسته به پزشک تغییر نماید. همچنین نسخه‌نویسی پرستاران می‌تواند به تقلیل مشکلات مالی سیستم بهداشت و درمان کشور نیز کمک نماید. به گزارش پایگاه خبری نظام پرستاری … ادامه خواندن مزایای نسخه‌نویسی در پرستاری