ماهیت نامشخص طرح تربیت بیمارستانی پرستار

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خرم آباد با بیان اینکه هنوز ماهیت طرح تربیت بیمارستانی پرستار نامشخص است، گفت: تاکنون درباره شیوه اجرای طرح تربیت بیمارستانی پرستار و تفاوت ها و شباهت های آن با مصوبه کار گروه توسعه علوم پرستاری در اصفهان صحبتی نشده است. «مرتضی علوی پور» در گفت وگو با خبرنگار پایگاه … ادامه خواندن ماهیت نامشخص طرح تربیت بیمارستانی پرستار