این پست نیز در دسترس است: فارسی

اسامی مدیران پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور – اسفند ۱۳۹۸

ردیفنام دانشگاهنام مدیرنام خانوادگی
۱اراکعلی اکبرشمسی
۲اردبیلمعیننصیری
۳ارومیهکاظمجبرئیل زاده
۴اسدآبادنرگسقادری
۵اسفراینفرحنازکاظمی مطلق
۶اصفهانغلامرضاجمالی زواره
۷البرزفریبارسان نژاد
۸اهوازلیداممبینی
۹ایرانبهروزقنبری
۱۰ایرانشهرمهریکردی
۱۱ایلامیوسفجمشیدبیگی
۱۲آبادانسکینهحسینجانی
۱۳بابلمحمدامامقلی زاده
۱۴بجنوردرضافانی
۱۵بممحمد تقیجهانپور
۱۶بهبهانزهراخادم زاده
۱۷بوشهرعبدالرسولعباسی
۱۸بیرجندزهرافرج زاده
۱۹تبریزعبداللهصفری
۲۰تربت جامطاهرهمحمدی
۲۱تربت حیدریهاعظمکمالی
۲۲تهرانسیمینرنجبران
۲۳جهرممحمد علیمنتصری
۲۴جیرفتعلیسعیدی
۲۵خلخالسید اکبرعظیمی
۲۶خمینرضادالایی
۲۷دزفولمریممعمانی
۲۸رفسنجاننجمهغلامحسینی
۲۹زابلامیرمیر
۳۰زاهدانشهنازکیخا
۳۱زنجانرضابهمنی
۳۲ساوهمینارخشی
۳۳سبزوارمجتبیلعل آهنگر
۳۴سمنانمحمودیحیایی
۳۵سیرجانعیسیمنساری
۳۶شاهرودنیرهنام آور
۳۷شهرکردسید جلیلحسینی ایرانی
۳۸بهشتیفروغمولا
۳۹شوشترپروینکاظمی
۴۰شیراز  لیلا هاشمی نژاد
۴۱فسامریمکریمی
۴۲قزوینفاطمهتیموری
۴۳قمولی ا..صمدی
۴۴کاشانمعصومهحمزه ای
۴۵کردستانحیدرایزدی
۴۶کرمانمحمدرحمتیان
۴۷کرمانشاهرضاپورمیرزا
۴۸گراشزهراجوشن
۴۹گلستانسکینهکاظمی
۵۰گنابادمینامصباح
۵۱گیلانطاهرهزاهد صفت
۵۲لارستانزهرازینالی
۵۳لرستانعلیمیرزایی کیا
۵۴مازندرانبابعلیآزادیان
۵۵مراغهاعظمحیدری
۵۶مشهدامیرصالح مقدم
۵۷نیشابوررضابردبار
۵۸هرمزگانلیلاشریفی
۵۹همدانمولودشعبان پور
۶۰یاسوجبهروزجمشید نژاد
۶۱یزدعلی اکبرجراحی
۶۲بقیه اللهامینکوهساریان
۶۳ارتشاشرفقمچیلی
۶۴ناجاختابان نژاد
۶۵تامین اجتماعیمریمگیلوری
۶۶بهزیستیامیناجلی
۶۷آزاداسماعیلداسار
۶۸شاهدمعصومهشراقتی
۶۹نفت  رنجبر
۷۰بانک ملیفریباغفاری
۷۱دادگستریمهرنازصاحب جمع
۷۲سراب لیلاسرابی نژاد
۷۳خویپرویزکیانی
۷۴سپاهعباسمهری
۷۵نیروهای مسلحجمیلهمختاری

دکمه بازگشت به بالا